Bestron DHQ1018 Kettle دليل المستخدم

Bestron DHQ1018 Kettle دليل المستخدم لجهاز

Bestron DHQ1018 Kettle دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

DHQ1018DHQ1018ZHandleiding snoerloze waterkokerDeutschGebrauchsanweisung Kabelloser WasserkocherFrançaisMode d'emploi bouilloire sans filEnglishInstruction manual cordless jug kettleItalianoIstruzioni per l'uso bollitore senza filiEspañolManual del usuario hervidor sin cablev 110412-08Nederlands

محتوى موجز على الصفحة لا 2

HandleidingVeiligheidsvoorschriften - Algemeen• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen die door een lichamelijke,zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aan ervaring en kennis het apparaat niet veilig kunnengebruiken, tenzij ze instructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door een persoon dieverantwoordel

محتوى موجز على الصفحة لا 3

HandleidingWerking - AlgemeenNederlandsHet apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijkedoeleinden, niet voor professioneel gebruik.4372151. Waterkan2. Waterniveau-aanduiding63. Deksel4. Handgreep5. Aan/uitschakelaar86. Indicatielampje7. Schenktuit8. Basis9. Snoer en stekker 9 Figuur 1werking - Voor het eerste gebruikVoordat u de waterkoker in gebruik neemt, moet u eerst drie maal een volle kan water aan de kookbrengen en het gekookte water weggooien. Op deze manier worden de laatste resten van

محتوى موجز على الصفحة لا 4

HandleidingAfhankelijk van de hardheid van het water, zal zich kalk op het verwarmingselement afzetten. Maakdaarom het verwarmingselement regelmatig schoon.1. Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.2. Vul de waterkan tot het MAX.-niveau met een azijnoplossing en breng dit aan de kook.3. Laat de azijnoplossing een paar uur weken in de waterkan.4. Gooi de waterkan leeg en vul deze tot het MAX.-niveau met schoon water en breng dit aan de kook. Gooi de waterkan weer leeg.

محتوى موجز على الصفحة لا 5

HandleidingServiceNederlandsMocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRONservicedienst:NEDERLAND:BESTRON NEDERLAND BVBESTRON SERVICEMoeskampweg 205222 AW ’s-HertogenboschTel: 073 - 623 11 21Fax: 073 - 621 23 96Email: info@bestron.comInternet: www.bestron.comBELGIE:NEW ETP BVBABESTRON SERVICEPasstraat 121B-9100 St. NiklaasTel: 03 - 776 89 98Fax: 03 - 777 26 11Email: info@newetp.beInternet: www.newetp.beCE-conformiteitsverklaringDit product vold

محتوى موجز على الصفحة لا 6

GebrauchsanweisungWir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses schnurlosen Wasserkochers, mit dem Sie inkurzer Zeit Wasserkochen können.• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.• Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt,oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfenda

محتوى موجز على الصفحة لا 7

Gebrauchsanweisungverwendung - AllgemeinDas Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehenund nicht für die professionelle Verwendung.4372Deutsch11. Wasserkanne2. Wasserstandsanzeige3. Deckel4. Griff5. Ein/Ausschalter86. Kontrollleuchte7. Ausgießer8. Basis9. Kabel mit Stecker 9 verwendung - Vor der ersten Verwendung56Abbildung 1Bevor Sie den Wasserkocher benutzen, kochen Sie bitte erst dreimal eine volle Kanne Wasser auf undschütten Sie das gekochte Wasser danach aus. So werden die letzte Re

محتوى موجز على الصفحة لا 8

GebrauchsanweisungReinigung und Wartung - Entkalken Verwenden Sie zum Entkalken niemals Ammoniak oder andere Produkte. Diese sindgesundheitsschädlich. Verwenden Sie ausschließlich eine Essiglösung oder speziell im Handelerhältliche Kalklösemittel.Technische DatenTyp: Leistung: Netzspannung: DHQ1018 / DHQ1018Z1850-2200W220-240V ~ 50HzUmwelt • Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.• Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsda

محتوى موجز على الصفحة لا 9

Gebrauchsanweisungschicken Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendetwerden. Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen.11. Das Gerät eignet sich nicht für die professionelle Verwendung.KundendienstSollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem BESTRON-Kundendienst inVerbindung setzen:DeutschDEUTSCHLAND:SERVICE CENTER FRENZBESTRON SERVICEKleikstraße 94-9652134 Herzogenra

محتوى موجز على الصفحة لا 10

Mode d’emploiNous vous félicitons de votre achat! Votre bouilloire électrique sans fil vous permettra defaire bouillir del’eau en un minimum de temps.Consignes de sécurité - Généralités• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d’emploi.• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques,mentales ou sensorielles limit

محتوى موجز على الصفحة لا 11

Mode d’emploiFonctionnement - GénéralitésL’appareil est destiné uniquement à l’utilisationdomestique, et non à l’usage professionnel.43721Français1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BouilloireIndicateur du niveau d’eauCouverclePoignéeInterrupteur marche-arretLampe témoinBec verseurBaseCordon et fiche 568 fonctionement - Avant la première utilisation9Figure 1Avant de commencer à utiliser votre bouilloire électrique, faites d’abord bouillir partrois fois une pleinebouilloire d’eau

محتوى موجز على الصفحة لا 12

Mode d’emploiNETTOYAGE ET ENTRETIEN - DétartrageSelon la dureté de l’eau, une certaine quantité de tartre se forme sur la résistance thermique. Nettoyez-ladonc régulièrement.1. Débranchez la fiche et laissez refroidir l’appareil.2. Remplissez la bouilloire jusqu’au niveau MAX avec une solution de vinaigre, et faites-la bouillir.3. Laissez la solution vinaigrée tremper dans la bouilloire pendant quelques heures.4. Videz la bouilloire, puis remplissez-la jusqu’au niveau MAX avec

محتوى موجز على الصفحة لا 13

Mode d’emploiMaintenanceSi, par malheur, une panne se produisait, veuillez contacter le service de maintenance de BESTRON:BELGIQUE: FRANCE:New ETP BVBA Si le produit ne fonctionne pas commeBESTRON SERVICE il faut, contactez le distributeur ou unPasstraat 121 centre de service autorisé.V-9100 St. Niklaas Tél.: 03 - 776 89 98 Télecopie: 03 - 777 26 11Email: info@newetp.be Internet: www.newetp.be Déclaration de conformité CELe présent produit répond aux dispositions des directives europée

محتوى موجز على الصفحة لا 14

Instruction manualCongratulations with the purchase of your cordless jug kettle, an appliance which will enable you to boilwater very quickly.Safety instructions - General• Please read these instructions carefully and retain them for reference.• Use this appliance solely in accordance with these instructions.• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory ormental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have be

محتوى موجز على الصفحة لا 15

Instruction manualOperation - GeneralThe appliance is intended only for domestic use,not for professional use.437211. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. JugWater-level indicatorLidHandleOn/Off switch8Pilot lightSpoutBasePower cord and plug operation - Before use for the first time956Figure 1When using the jug kettle for the first time boil three jugs of water, and dispose of the boiled water. This willremove the last traces from the manufacturing process.operation - Boiling waterEnglish1. 2. 3. 4. 5. Place

محتوى موجز على الصفحة لا 16

Instruction manualCleaning and maintenance - DescalingLime will be deposited on the heating element at a rate depending on thehardness of the water. For this reason the heating element must be cleanedat regular intervals.1. Remove the plug from the wall socket, and allow the appliance to cool.2. Fill the jug with a vinegar solution to the MAX level, and bring to the boil.3. Leave the jug with the vinegar solution to stand for a couple of hours.4. Empty the jug, fill with clean water to the MAX l

محتوى موجز على الصفحة لا 17

Instruction manualServiceIf a fault should occur please contact the BESTRON service department:THE NETHERLANDS:BESTRON NEDERLAND BVBestron ServiceMoeskampweg 205222 AW ’s-HertogenboschTel: +31 (0) 73 - 623 11 21Fax: +31 (0) 73 - 621 23 96Email: info@bestron.comInternet: www.bestron.comCE Declaration of ConformityThis product conforms to the essential requirements of the following EU safety directives:• EMC Directive • Low Voltage Directive 2004/108/EC2006/95/ECR. NeymanQuality controlEngli

محتوى موجز على الصفحة لا 18

Istruzioni per l’usoDesideriamo congratularci con voi per l’acquisto di questo bollitore elettrico senza cavo, il quale consentedi portare a ebollizione in breve tempo la quantità di acqua desiderata.Prescrizioni di sicurezza - Generalità• Leggere attentamente le istruzioni d’uso e conservarle con cura.• Utilizzare questo apparecchio seguendo scrupolosamente le presenti istruzioni per l’uso.• Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini e da persone che, a causa di u

محتوى موجز على الصفحة لا 19

Istruzioni per l’usoFunzionamento - Avvertenze generalQuesto apparecchio è concepito esclusivamenteper l’impiego domestico e non per l’uso professionale.437211. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CaraffaIndicatore livello acquaCoperchioImpugnaturaInterruttore di acceso/spento8Spia luminosaBeccuccioBaseCavo con spina 569Funzionamento - Primo utilizzoFigura 1Prima di utilizzare il bollitore per la prima volta, è necessario portare tre volte ad ebollizione la caraffapiena d’acqua e gettare l’acqua

اترك التعليق