ATAG VA63211LT Dishwasher دليل المستخدم

ATAG VA63211LT Dishwasher دليل المستخدم لجهاز

ATAG VA63211LT Dishwasher دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

GebruiksaanwijzingAfwasautomaatNotice d'utilisationLave-vaisselleVA63211LT

محتوى موجز على الصفحة لا 2

2INHOUDSOPGAVEVeiligheidsinformatieVeiligheidsvoorschriftenBeschrijving van het productBedieningspaneelProgramma’sInstellingenOpties23556710Voordat u het apparaat voor de eerste keergebruikt10Dagelijks gebruik11Aanwijzingen en tips13Onderhoud en reiniging14Probleemoplossing16Technische informatie17Wijzigingen voorbehouden.VEILIGHEIDSINFORMATIELees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie engebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijkvoor letsel en schade veroo

محتوى موجز على الصفحة لا 3

3••••Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit hetstopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat tereinigen.De ventilatie-openingen in de onderkant (indien vantoepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.Het apparaat moet met de nieuwe slangset wordenaangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen nietopnieuw worden gebruikt.Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen•••••Dit apparaat kan worden gebruikt door k

محتوى موجز على الصفحة لا 4

4• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel nietbeschadigt. Indien de voedingskabelmoet worden vervangen, dan moet ditgebeuren door onze Klantenservice.• Steek de stekker pas in het stopcontactals de installatie is voltooid. Zorg ervoordat het netsnoer na installatie bereikbaaris.• Trek niet aan het netsnoer om hetapparaat los te koppelen. Trek altijd aande stekker.• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.• Alleen voor VK en Ierland. Het apparaatheeft een stekker van 13 ampère. Als deze

محتوى موجز على الصفحة لا 5

5BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT1231211123456710Top sproeiarmBovenste sproeiarmOnderste sproeiarmFiltersTypeplaatjeZoutreservoirLuchtopening9 857689101112GlansmiddeldoseerbakjeAfwasmiddeldoseerbakjeBestekkorfOnderkorfBovenkorf4BEDIENINGSPANEEL11 Aan/uit-toets2 Programmakeuzetoetsen3 Delay-toets234 Indicatielampjes4

محتوى موجز على الصفحة لا 6

6IndicatielampjesAanduidingOmschrijvingEinde-indicatielampje.Multitab-indicatielampje.Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werkingis.Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma inwerking is.PROGRAMMA’SProgrammaMate van vervuilingType beladingProgrammafasenOpties• Normaal bevuild• Serviesgoed enbestek••••• Multitab• Alles• Serviesgoed,bestek en pannen• Voorspoelen• Wassen van 45°C tot 70 °C• Spo

محتوى موجز على الصفحة لا 7

7VerbruikswaardenProgramma 1)Water(l)Energie(kWh)Bereidingsduur(min)10.20.9322257 - 140.6 - 1.440 - 15012.5 - 14.51.4 - 1.6154 - 164100.93040.1141) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan deverbruikswaarden veranderen.Aanwijzingen voor testinstitutenStuur voor alle benodigde informatie overtestprestaties een e-mail naar:Schrijf het productnummer (PNC) op dat uop het typeplaatje vindt.info.test@dishwasher-production.comINSTELLINGEN

محتوى موجز على الصفحة لا 8

8waterhardheid wordt gemeten in devolgende gelijkwaardige schalen.De waterontharder moet worden afgesteldop de hardheid van het water in uwwoonplaats. Uw waterleidingbedrijf kan uinformeren over de hardheid van het waterin uw woonplaats. Het is belangrijk om hetcorrecte niveau voor de waterontharder inte stellen voor goede wasresultaten.WaterhardheidDuitse graden(°dH)Franse graden (°fH)mmol/lClarkegradenWateronthardingsniveau47 - 5084 - 908.4 - 9.058 - 631043 - 4676 - 837.6 - 8.353 - 57937 - 4

محتوى موجز على الصفحة لا 9

9glansmiddeldoseerbakje uit en er wordtgeen glansmiddel afgegeven.doseerbakje geen glansmiddel vrijkomenmits de optie Multitab wordt geactiveerd.Fabrieksinstelling: niveau 4.Als het doseerbakje wordt gedeactiveerden u de optie Multitab niet kiest, laat hetdoseerbakje glansmiddel vrijkomen.Het instellen van hetglansmiddelniveauHet apparaat moet in deprogrammakeuzemodus staan.1. Houd om de gebruikersmodus in teenvoeren tegelijkertijdingedrukt tot de indicatielampjes,,engaanknipperen.2. Druk op .,

محتوى موجز على الصفحة لا 10

10Na het beëindigen van het programmaklinkt er tevens een geluidssignaal. Ditgeluidssignaal is standaard uitgeschakeld,maar kan worden geactiveerd.Het geluidssignaal voor heteinde van het programmainschakelenHet apparaat moet in deprogrammakeuzemodus staan.1. Houd om de gebruikersmodus in tevoeren tegelijkertijdeningedrukt tot de indicatielampjes,,engaanknipperen.2. Druk op• De indicatielampjes,engaan uit.• Blijft het indicatielampjeknipperen• Het indicatielampje einde geeft dehuidige ins

محتوى موجز على الصفحة لا 11

11de hars in de waterontharder te herladen.Het lijkt alsof het apparaat niet werkt. Dewasfase start pas nadat deze procedurevoltooid is. De procedure wordt periodiekherhaald.Het vullen van hetglansmiddeldoseerbakjeABHet zoutreservoir vullen:1. Draai de dop linksom om hetzoutreservoir te openen.2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir(alleen de eerste keer).3. Vul het zoutreservoir metregenereerzout.CLET OP! Gebruik alleenglansspoelmiddel voorafwasautomaten.4. Verwijder het zout rond de opening

محتوى موجز على الصفحة لا 12

12• Vul het glansmiddeldoseerbakje alshet indicatielampje van hetglansmiddel brandt.3. Ruim de korven in.4. Voeg vaatwasmiddel toe. Activeer deMultitab-optie als u multitablettengebruikt.5. U dient het juiste programma in testellen en te starten voor het type ladingen de mate van vervuiling.Vaatwasmiddel gebruikenAB• 5 minuten na voltooiing van hetprogramma.• Als het programma na 5 minuten nogniet is gestart.Een programma starten1. Laat de deur op een kier staan.2. Druk op de aan-/uittoets

محتوى موجز على الصفحة لا 13

13De uitgestelde start annulerentijdens het aftellenControleer of er afwasmiddel in hetafwasmiddeldoseerbakje aanwezig isvoordat u een nieuw programma start.Als u de uitgestelde start annuleert, moet uhet programma en de opties opnieuwinstellen.Einde van het programmaHoud tegelijkertijdeningedrukt tot het apparaat in deprogrammakeuzemodus staat.Wanneer het programma is voltooid en uopent de deur, wordt het apparaatautomatisch uitgeschakeld.Draai de waterkraan dicht.Het programma annulerenHoud te

محتوى موجز على الصفحة لا 14

14instructies van devaatwasmiddelfabrikant.Wat moet u doen als u wiltstoppen met het gebruik vanmultitablettenDoe het volgende voordat u begint met hetgebruiken van apart wasmiddel, zout englansmiddel.1. Stel het hoogste niveau van dewaterontharder in.2. Zorg ervoor dat het zout- en hetglansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.3. Start het kortste programma met eenspoelfase. Voeg geen afwasmiddel toeen ruim de mandjes niet in.4. Als het programma is voltooid, wijzigt ude waterontharder in de waterhardh

محتوى موجز على الصفحة لا 15

15De filters reinigenHet filtersystem bestaat uit 3 delen.CBA1. Draai de filter (B) linksom en verwijderhet.5. Zorg ervoor dat er geen etensresten ofvuil in of rond de rand van deopvangbak zitten.6. Plaats de platte filter (A) terug. Zorgervoor dat het goed onder de 2geleidingen zit.7. Plaats de filters (B) en (C) terug.8. Plaats de filter (B) terug in de platte filter(A). Rechtsom draaien tot het vastzit.2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).3. Verwijder de platte filter (A).4. Was de fi

محتوى موجز على الصفحة لا 16

16• Gebruik geen schuurmiddelen,schuursponsjes of oplosmiddelen.LET OP! Een onjuiste plaatsingvan de filters kan leiden totslechte wasresultaten en hetapparaat beschadigen.De binnenkant van de machinereinigenDe sproeiarmen reinigenProbeer niet de sproeiarmen te verwijderen.Als etensresten de openingen in desproeiarmen hebben verstopt, verwijderdeze dan met een smal en puntigvoorwerp.Buitenkant reinigen• Maak het apparaat schoon met eenvochtige, zachte doek.• Gebruik alleen neutraleschoonma

محتوى موجز على الصفحة لا 17

17Probleem en alarmcodeMogelijke oplossingHet apparaat pompt geen water weg.• Het eindlampje knippert 2 keer onderbroken.• Geluidssignaal klinkt 2 keer.• Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.• Controleer of er geen knikken of bochten in dewaterafvoerslang aanwezig zijn.De anti-overstromingsbeveiliging is aan.• Het eindlampje knippert 3 keer onderbroken.• Geluidssignaal klinkt 3 keer.• Draai de waterkraan dicht en neem contact opmet de klantenservice.Schakel het apparaa

محتوى موجز على الصفحة لا 18

18WatertoevoerKoud water of warm water2)max. 60 °CVermogenCouverts13EnergieverbruikModus aan laten (W)0.99EnergieverbruikUit-modus (W)0.101) Zie het typeplaatje voor andere waarden.2) Als het hete water door een alternatieve, milieuvriendelijkere energiebron geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelenen windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.MILIEUBESCHERMINGRecycle de materialen met het symbool .Gooi de verpakking in een geschikteverzamelcontainer o

محتوى موجز على الصفحة لا 19

19TABLE DES MATIÈRESConsignes de sécuritéInstructions de sécuritéDescription de l'appareilBandeau de commandeProgrammesRéglagesOptions19202222232427Avant la première utilisationUtilisation quotidienneConseilsEntretien et nettoyageDépannageCaractéristiques techniques282930323435Sous réserve de modifications.CONSIGNES DE SÉCURITÉAvant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusementles instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pourresponsable des dommages et ble

محتوى موجز على الصفحة لا 20

20••••Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil etdébranchez la fiche de la prise secteur.Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyerl'appareil.Les orifices d'aération situés à la base (si présents) nedoivent pas être obstrués par de la moquette.L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eauen utilisant les ensembles de raccordement neufs fournisavec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensemblesde raccordement usagés.Sécurit

اترك التعليق