ATAG VA6311SF Dishwasher دليل المستخدم

ATAG VA6311SF Dishwasher دليل المستخدم لجهاز

ATAG VA6311SF Dishwasher دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

GebruiksaanwijzingUser manualNoticed'utilisationBenutzerinformationAfwasautomaatDishwasherLave-vaisselleGeschirrspülerVA6311SF

محتوى موجز على الصفحة لا 2

2INHOUDVeiligheidsvoorschriftenBeschrijving van het productBedieningspaneelProgramma’sOptiesVoor het eerste gebruik245567Dagelijks gebruik8Aanwijzingen en tips10Onderhoud en reiniging11Probleemoplossing12Technische informatie14Milieubescherming14Wijzigingen voorbehouden.VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENLees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijkvoor letsel en schade veroorzaakt door eenfoutieve installatie. Bewaar de in

محتوى موجز على الصفحة لا 3

3Waarschuwing! Gevaarlijke spanning.• Als de watertoevoerslang beschadigd is,haal dan onmiddellijk de stekker uit hetstopcontact. Neem contact op met deservice-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.Gebruik van het apparaat• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingenzoals:– Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen– Boerderijen– Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen– Bed-and-breakfast-accommodatie.Wa

محتوى موجز على الصفحة لا 4

4BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT121110 9123456Bovenste sproeiarmOnderste sproeiarmFiltersTypeplaatjeZoutreservoirWaterhardheidsknop8765 478910113GlansmiddeldoseerbakjeAfwasmiddeldoseerbakjeBestekmandOnderkorfBovenkorf

محتوى موجز على الصفحة لا 5

5BEDIENINGSPANEEL15ABC4D23E61 Display2 Aan/uit-toets3 Indicatielampjes4 Toets startuitstel5 Programmakeuzetoetsen6 Functie-toetsenIndicatielampjesBeschrijvingControlelampje Wassen.Drogen indicatielampje.Indicatielampje einde programma.Multitab-indicatielampje.Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.PROGRAMMA’SProgramma1)2)Mate van vervuilingType ladingProgrammafasenAllesServiesgoed, b

محتوى موجز على الصفحة لا 6

6Programma1)3)4)5)Mate van vervuilingType ladingProgrammafasenBereidingsduur(min)Energie(kWh)Water(l)Sterk bevuildServiesgoed, bestek en pannenVoorspoelenAfwassen 70 °CSpoelingenDrogen130 - 1501.4 - 1.512 - 13Pas bevuildServiesgoed enbestekAfwassen 60 °CSpoeling300.89Normaal bevuildServiesgoed enbestekVoorspoelenAfwassen 50 °CSpoelingenDrogen160 - 1800.8 - 0.99 - 10Normaal bevuildServiesgoed enbestekVoorspoelenAfwassen 50 °CSpoelingenDrogen200 - 2201.1 - 1.29 - 111) De druk en temperatuur va

محتوى موجز على الصفحة لا 7

74. Start het kortste programma met eenspoelfase, zonder vaatwasmiddel enzonder servies.5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.6. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.VOOR HET EERSTE GEBRUIK1. Controleer of het ingestelde niveau vande waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niethet geval is, dan stelt u de waterontharder in. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatieover de hardheid van het water in uwomgeving.2. Vul he

محتوى موجز على الصفحة لا 8

8Elektronische instelling1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaatin de instelmodus staat. Zie ‘HET PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.2. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B)en (C) en houd deze toetsen ingedrukttotdat de indicatielampjes boven defunctietoetsen (A), (B) en (C) gaan knipperen.3. Druk op functietoets (A).• De indicatielampjes boven de functietoetsen (B) en (C) gaan uit.• Het indicatielampje boven functietoets(A) blijft knipperen.• Het

محتوى موجز على الصفحة لا 9

92. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg ervoor dat hetapparaat in de instelmodus staat. Zie‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN ENSTARTEN'.• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.• Vul het glansmiddeldoseerbakje alshet indicatielampje van het glansmiddel brandt.3. Ruim de korven in.4. Voeg vaatwasmiddel toe.5. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading ende mate van vervuiling.Vaatwasmiddel gebruikenAB304MAX+32-120CEen progr

محتوى موجز على الصفحة لا 10

10• Nadat het aftelproces voltooid is, wordthet programma gestart.• Het indicatielampje van de lopende fasegaat aan.• Het display geeft de programmaduurweer.U kunt ook het programma selecterenen de uitgestelde start instellen met dedeur gesloten. U heeft nu maar 3 seconden na elke instelling voordat hetapparaat gaat werken.De deur openen als het apparaat inwerking isAls u de deur opent, stopt het apparaat. Alsu de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.De

محتوى موجز على الصفحة لا 11

11• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korteprogramma's niet geheel op. Om te voorkomen dat vaatwasmiddelresten op hetservies achterblijven, raden we u aan omtabletten enkel bij lange programma's tegebruiken.Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.De korven inruimenZie de meegeleverde folder voor voorbeelden van het inruimen van de korven.• Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendigzijn.• Do

محتوى موجز على الصفحة لا 12

122. Haal om het filter (A) te demonteren,(A1) en (A2) uit elkaar.3. Verwijder het filter (B).4. Reinig de filters met water.5. Zet het filter (B) terug in de startpositie.Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C).A1A26. Monteer het filter (A) en zet het in positie in filter (B). Rechtsom draaien tothet vastzit.Een onjuiste plaatsing van de filterskan leiden tot slechte wasresultaten enhet apparaat beschadigen.De sproeiarmen reinigenBuitenkant reinigenProbeer niet de

محتوى موجز على الصفحة لا 13

13StoringMogelijke oplossingAnnuleer als de uitgestelde start is ingesteld deze instelling of wacht tot het aftellen is afgelopen.Het apparaat wordt niet met water gevuld.Controleer of de waterkraan is geopend.Zorg ervoor dat de druk van het water niet te hoog is.Neem, indien nodig, contact op met het lokale waterschap.Controleer of de waterkraan niet verstopt is.Zorg ervoor dat het filter in de toevoerslang niet verstoptis.Zorg ervoor dat de toevoerslang niet is geknikt of gebogen.Het apparaat

محتوى موجز على الصفحة لا 14

14• Op het display wordt de huidige instelling van het glansmiddeldoseerbakje weergegeven.UitAan4. Druk op functietoets (B) om de instellingte wijzigen.5. Schakel het apparaat uit om de instelling te bevestigen.6. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.7. Vul het glansmiddeldoseerbakje.TECHNISCHE INFORMATIEAfmetingBreedte / hoogte / diepte (mm)Aansluiting op het elektriciteitsnetZie het typeplaatje.Voltage596 / 818 - 898 / 575220-240 VTijd50 HzWaterdrukMin. / max. (bar / MPa)Watertoevoer 1)Koud wa

محتوى موجز على الصفحة لا 15

15CONTENTSSafety instructionsProduct descriptionControl panelProgrammesOptionsBefore first use151718181920Daily use21Hints and tips23Care and cleaning24Troubleshooting25Technical information26Environment concerns27Subject to change without notice.SAFETY INSTRUCTIONSBefore the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible ifan incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the app

محتوى موجز على الصفحة لا 16

16• If the water inlet hose is damaged, immediately disconnect the mains plug fromthe mains socket. Contact the Service toreplace the water inlet hose.• Dishwasher detergents are dangerous.Obey the safety instructions on the detergent packaging.• Do not drink and play with the water inthe appliance.• Do not remove the dishes from the appliance until the programme is completed.There can be detergent on the dishes.• The appliance can release hot steam ifyou open the door while a programm

محتوى موجز على الصفحة لا 17

17PRODUCT DESCRIPTION121110 9123456Upper spray armLower spray armFiltersRating plateSalt containerWater hardness dial8765 478910113Rinse aid dispenserDetergent dispenserCutlery basketLower basketUpper basket

محتوى موجز على الصفحة لا 18

18CONTROL PANEL15ABC4D23E61 Display2 On/off button3 Indicators4 Delay button5 Programme buttons6 Function buttonsIndicatorsDescriptionWash indicator.Dry indicator.End indicator.Multitab indicator.Salt indicator. This indicator is off while the programme operates.Rinse aid indicator. This indicator is off while the programme operates.PROGRAMMESProgramme1)2)Degree of soilType of loadProgrammephasesDuration(min)Energy(kWh)Water(l)AllCrockery, cutlery,pots and pansPrewashWash 45 °C or 70 °CRinsesD

محتوى موجز على الصفحة لا 19

19Programme1)3)4)5)Degree of soilType of loadProgrammephasesDuration(min)Energy(kWh)Water(l)Fresh soilCrockery andcutleryWash 60 °CRinse300.89Normal soilCrockery andcutleryPrewashWash 50 °CRinsesDry160 - 1800.8 - 0.99 - 10Normal soilCrockery andcutleryPrewashWash 50 °CRinsesDry200 - 2201.1 - 1.29 - 111) The pressure and the temperature of the water , the variations of the mains supply, the options and the quantity ofdishes can change the programme duration and the consumption values.2) The ap

محتوى موجز على الصفحة لا 20

20BEFORE FIRST USE1. Make sure that the set level of the watersoftener agrees with the water hardnessin your area. If not, adjust the watersoftener. Contact your local water authority to know the water hardness inyour area.2. Fill the salt container.3. Fill the rinse aid dispenser.4. Open the water tap.5. Processing residues can stay in the appliance. Start a programme to removethem. Do not use detergent and do notload the baskets.If you use the combi detergent tablets,activate the multitab opti

اترك التعليق