ATAG VA6111MT Dishwasher دليل المستخدم

ATAG VA6111MT Dishwasher دليل المستخدم لجهاز

ATAG VA6111MT Dishwasher دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

GebruiksaanwijzingUser manualNoticed'utilisationBenutzerinformationAfwasautomaatDishwasherLave-vaisselleGeschirrspülerVA6111MT

محتوى موجز على الصفحة لا 2

2InhoudVeiligheidsinformatieBeschrijving van het productBedieningspaneelProgramma’sOptiesVoor het eerste gebruik244566Dagelijks gebruik8Aanwijzingen en tips10Onderhoud en reiniging11Probleemoplossing12Technische informatie14Milieubescherming14Wijzigingen voorbehouden.VeiligheidsinformatieLees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijkvoor letsel en schade veroorzaakt door eenfoutieve installatie. Bewaar de instruct

محتوى موجز على الصفحة لا 3

3• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel nietbeschadigt. Neem contact op met deservice-afdeling of een elektromonteurom een beschadigde hoofdkabel te vervangen.• Steek de stekker pas in het stopcontactals de installatie is voltooid. Zorg ervoordat het netsnoer na installatie bereikbaaris.• Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan destekker.Gebruik• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of

محتوى موجز على الصفحة لا 4

4Beschrijving van het product12111012345698 756Bovenste sproeiarmOnderste sproeiarmFiltersTypeplaatjeZoutreservoirWaterhardheidsknop789101143GlansmiddeldoseerbakjeAfwasmiddeldoseerbakjeBestekmandOnderrekBovenkorfBedieningspaneel1234AB567C81234Aan/uit-toetsDisplayProgrammatoets (omhoog)Programmatoets (omlaag)Indicatielampjes5678Multitab-toetsUitgestelde start-toetsIndicatielampjesFunctie-toetsenOmschrijvingZoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.

محتوى موجز على الصفحة لا 5

5IndicatielampjesOmschrijvingGlansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.Einde-indicatielampje.Programma’sProgramma1)2)3)4)Mate van vervuilingType ladingProgrammafasenDuur(min)Energie(kWh)Water(l)AllesServiesgoed,bestek en pannenVoorspoelenAfwassen 45°C of70°CSpoelingenDrogen90 - 1401.1 - 1.812 - 23Sterk bevuildServiesgoed,bestek en pannenVoorspoelenAfwassen 70 °CSpoelingenDrogen80 - 901.6 - 1.822 - 24Normaal of lichtbevuildTeer serviesgoed en glaswerkAfwa

محتوى موجز على الصفحة لا 6

6OptiesSchakel de opties in of uit, voordat ueen programma start. U kunt de optiesniet inschakelen of uitschakelen als ereen programma bezig is.Zorg er als één of meerdere optiesworden ingesteld voor dat de bijbehorende lampjes branden voordat hetprogramma start.Multitab-functieActiveer deze functie alleen als u alles-in-1tabletten gebruikt.Deze functie stopt de stroom van glansmiddel en zout. De bijbehorende indicatielampje gaan uit.De programmaduur kan stijgen.De multitabfunctie inschakelen.

محتوى موجز على الصفحة لا 7

7Activeer de multitabfunctie als u gecombineerde afwastabletten gebruikt.De waterontharder instellenWaterontharderafstellingWaterhardheidDuitsegraden(°dH)Fransegraden(°fH)mmol/lClarkegradenHandmatigElektronisch51 - 7091 - 1259,1 - 12,564 - 882 1)1043 - 5076 - 907,6 - 9,053 - 6321)937 - 4265 - 756,5 - 7,546 - 5221)8729 - 3651 - 645,1 - 6,436 - 4521)23 - 2840 - 504,0 - 5,028 - 3521)651)19 - 2233 - 393,3 - 3,923 - 2721)15 - 1826 - 322,6 - 3,218 - 221411 - 1419 - 251,9 - 2,513 - 17134 - 107 - 180,

محتوى موجز على الصفحة لا 8

8Het zoutreservoir vullen1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.2. Doe een liter water in het zoutreservoir(alleen de eerste keer).3. Vul het zoutreservoir met regenereerzout.4. Verwijder het zout rond de opening vanhet zoutreservoir.5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.Let op! Water en zout kunnen uit hetzoutreservoir stromen als u het bijvult.Gevaar voor roest. Start om dit tevoorkomen een programma nadat uhet zoutreservoir heeft bijgevuld.Het glansmiddeldos

محتوى موجز على الصفحة لا 9

9• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.• Vul het glansmiddeldoseerbakje alshet indicatielampje van het glansmiddel brandt.3. Ruim de korven in.4. Voeg vaatwasmiddel toe.5. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading ende mate van vervuiling.Vaatwasmiddel gebruiken1. Druk op de ontgrendelknop (B) om hetdeksel (C) te openen.2. Doe het vaatwasmiddel in het doseerbakje (A) .3. Als het programma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een

محتوى موجز على الصفحة لا 10

103. Sluit de deur van het apparaat. Het aftellen start.• Als u de deur opent, dan toont hetdisplay het aftellen van de uitgesteldestart die afloopt in stappen van 1 uur.• Nadat het aftelproces voltooid is, wordthet programma gestart.De deur openen als het apparaat inwerking isAls u de deur opent, stopt het apparaat. Alsu de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.De uitgestelde start annulerenDruk tegelijkertijd op de functietoetsen (B)en (C) en houd ze ing

محتوى موجز على الصفحة لا 11

11• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestekniet in elkaar schuiven. Meng lepels metander bestek.• Zorg er voor dat glazen andere glazenniet aanraken• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.• Leg lichte voorwerpen in de bovenstekorf. Zorg ervoor dat de voorwerpen nietverschuiven.• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een programma start.Met behulp van zout, glansmiddel enafwasmiddel• Gebruik alleen zout, glansmiddel en afwasmiddel voor afwasautomaten. Andere

محتوى موجز على الصفحة لا 12

122. Haal om het filter (A) te demonteren,(A1) en (A2) uit elkaar.3. Verwijder het filter (B).4. Reinig de filters met water.5. Zet het filter (B) terug in de startpositie.Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C).A1A26. Monteer het filter (A) en zet het in positie in filter (B). Rechtsom draaien tothet vastzit.Een onjuiste plaatsing van de filterskan leiden tot slechte wasresultaten enhet apparaat beschadigen.De sproeiarmen reinigenProbeer niet de sproeiarmen te verw

محتوى موجز على الصفحة لا 13

13StoringMogelijke oplossingZorg ervoor dat de druk van het water niet te hoog is.Neem, indien nodig, contact op met het lokale waterschap.Controleer of de waterkraan niet verstopt is.Zorg ervoor dat het filter in de toevoerslang niet verstoptis.Zorg ervoor dat de toevoerslang niet is geknikt of gebogen.Het apparaat pompt geen water weg.Controleer of de afvoer van de gootsteen niet verstoptis.Zorg ervoor dat de afvoerslang niet is geknikt of gebogen.Het beschermingssysteem tegen lekkageis aan.Dr

محتوى موجز على الصفحة لا 14

14Technische informatieAfmetingBreedte / hoogte / diepte (mm)Aansluiting op het elektriciteitsnetZie het typeplaatje.Voltage596 / 818 - 898 / 555220 - 240 VTijd50 HzWaterdrukMin. / max. (bar / MPa)(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )Watertoevoer 1)Koud water of warm water2)VermogenCouvertsEnergieverbruikModus aan1.90 WModus uit0.10 Wmax. 60 °C121) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv.

محتوى موجز على الصفحة لا 15

15ContentsSafety informationProduct descriptionControl panelProgrammesOptionsBefore first use151717181819Daily use21Hints and tips23Care and cleaning24Troubleshooting25Technical information26Environment concerns27Subject to change without notice.Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible ifan incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future re

محتوى موجز على الصفحة لا 16

16• Connect the mains plug to the mainssocket only at the end of the installation.Make sure that there is access to themains plug after the installation.• Do not pull the mains cable to disconnectthe appliance. Always pull the mainsplug.Use• This appliance is intended to be used inhousehold and similar applications suchas:– Staff kitchen areas in shops, officesand other working environments– Farm houses– By clients in hotels, motels and otherresidential type environments– Bed and b

محتوى موجز على الصفحة لا 17

17Product description12111012345698 756Upper spray armLower spray armFiltersRating plateSalt containerWater hardness dial789101143Rinse aid dispenserDetergent dispenserCutlery basketLower basketUpper basketControl panel1234AB56C81234On/off buttonDisplayProgramme button (up)Programme button (down)Indicators5678Multitab buttonDelay buttonIndicatorsFunction buttonsDescriptionSalt indicator. This indicator is off while the programme operates.7

محتوى موجز على الصفحة لا 18

18IndicatorsDescriptionRinse aid indicator. This indicator is off while the programme operates.End indicator.ProgrammesProgramme1)2)3)4)Degree of soilType of loadProgrammephasesDuration(min)Energy(kWh)Water(l)AllCrockery, cutlery, pots andpansPrewashWash 45 °C or 70 °CRinsesDry90 - 1401.1 - 1.812 - 23Heavy soilCrockery, cutlery, pots andpansPrewashWash 70 °CRinsesDry80 - 901.6 - 1.822 - 24Normal or lightsoilDelicate crockery and glasswareWash 45 °CRinsesDry60 - 700.8 - 0.914 - 15Fresh soilCr

محتوى موجز على الصفحة لا 19

19If one or more options are set, makesure that the related indicators are onbefore the programme starts.Multitab functionActivate this function only when you use thecombi detergent tablets.This function deactivates the flow of rinseaid and salt. The related indicators are off.The programme duration can increase.Activating the multitab functionActivate or deactivate the multitabfunction before the start of a programme. You cannot activate or deactivate this function while a programmeoperates.1.

محتوى موجز على الصفحة لا 20

20Adjusting the water softenerWater softeneradjustmentWater hardnessGermandegrees(°dH)Frenchdegrees(°fH)mmol/lClarkedegreesManualElectronic51 - 7091 - 1259.1 - 12.564 - 882 1)101)943 - 5076 - 907.6 - 9.053 - 63237 - 4265 - 756.5 - 7.546 - 5221)8729 - 3651 - 645.1 - 6.436 - 4521)23 - 2840 - 504.0 - 5.028 - 3521)651)19 - 2233 - 393.3 - 3.923 - 2721)15 - 1826 - 322.6 - 3.218 - 221411 - 1419 - 251.9 - 2.513 - 17134 - 107 - 180.7 - 1.85 - 1212<4<7< 0.7<512)12)1) Factory position.2) Do not use salt

اترك التعليق