ATAG VA220 Dishwasher دليل المستخدم

ATAG VA220 Dishwasher دليل المستخدم لجهاز

ATAG VA220 Dishwasher دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

tro'lIALIA 20/ 0/290 F 5 UCNICO1 739 986 782 NL/GB/F/D (7311)N88622 Z 93I(.000Ia)00—

محتوى موجز على الصفحة لا 2

Hártebereichmmol/lIII + HIIV> IV<1,31,3 - 3,83, 8-5 ,0>5,0°d H<77-2121-28>28°1H<1313-3838-50'>50°Clarke<8,88,8-262 6- 35>35SESSE3^0123(r)IEC 436ffi

محتوى موجز على الصفحة لا 3

InhoudAanwijzingen voor veiligheid enwaarschuwingenAansluiting van het apparaatKennismaking met het apparaatWaterontharderVullen met glansspoelmiddelServiesgoed inruimenVullen met afwasmiddelBesparen on stroom en waterProgramma-overzicht-ProgrammakeuzeIn- en uitschakelen van het apparaat ....Speciale functiesServiesgoed uitruimenServicedienstKleine storingen zelf verhelpenOpmerkingenGarantie111212131314151516/1718181920212222Program summary - Program selectionSwitching on and offSpecial function

محتوى موجز على الصفحة لا 4

NLAanwijzingen voor veiligheid en waarschuwingenLees voordat u het apparaat ingebruik neemt nauwkeurig deinformatie door die in degebruiksaanwijzing en hetmontagevoorschrift staat. Dezeinformatie geeft belangrijkeaanwijzingen voor de installatie, hetgebruik en het onderhoud van hetapparaat.Bewaar gebruiksaanwijzing enmontagevoorschriften zorgvuldig vooreen eventuele latere bezi tter van hetapparaat.De fabrikant aanvaardt geenaansprakelijkheid als de volgendeaanwijzingen niet in acht genomenworde

محتوى موجز على الصفحة لا 5

Aansluiting van het apparaatHet apparaat moet met behulp van de stelvoetjes waterpas en stabiel worden geplaatst.A. u. b. montagevoorschrift in acht nemen.Kennismaking met het apparaatS.v.p. v6Or het lezen de laatste bladzijdenmet de afbeeldingen openvouwen.BedieningspaneelWaterafvoerafb. 0De afvoerslang op de afvoer bijde sifon aansluiten. De meegeleverdeonderdelen gebruiken.1.2.3.4.5.WatertoevoerAansluiten volgensMontage-Voorschriften.De waterdruk moet tenminste 0,3 baren tenhoogste 10 bar bed

محتوى موجز على الصفحة لا 6

Vullen met glansspoelmiddelGeschirr ausrdumenHet gebruik van glansspoelmiddel isnoodzakelijk om bestek en se rviesgoedzonder vlekken en strepen glanzend telaten opdrogen.afb. 0/26Gebruik alleen glansspoelmiddel datgeschikt is voor huishoudelijke afwasmachines.Deze knop kan traploos van 1 tot 6 wordeningesteld.Hij is door de fabriek op »3« ingesteld.Draai het deksel van het reservoir voorglansspoelmiddel (afb. 0/24).Verander de instelling alleen als er vlekkenof strepen op servies en bestek ach

محتوى موجز على الصفحة لا 7

Vullen met afwasmiddelVoor ieder afwasprogramma, behalvebij het voorspoelen, moet u hetafwasmiddelbakje vullen metafwasmiddel (afb. 0).Door op de knop (afb. 0/27) ophet afwasmiddelbakje te drukken kuntu het deksel openen. Na eenafwasprogramma staat dit bakjealtijd open.Besparen op stroom en waterProgrammubersicht - Programm wahlenFur das Gebrauchsgeschirr der t5glichen Mahlzeiten ist ein 65°C-Programm zuempfehlen.U bespaart stroom en water als:- de vaat niet onder de kraan wordtafgespoeldTemper

محتوى موجز على الصفحة لا 8

In- en uitschakelen van het apparaatApparaat inschakelen- Nagaan of de sproeiarmen(afb. 0/15 en 0/19)ergens tegen aan stoten.Zo ja, euvel verhelpen.- Deur sluiten.- Kraan helemaal opendraaien.- Met knop rechts (afb. 0/5)het gewenste programma instellen.Controlelampje (afb. 0/7) gaatbranden.- Linker draaiknop (programmastarterafb. 0/1) slechts tot startpositie(afb. 0/2) draaien.Het programma.Als men de linker draaiknop (afb. 0/1)helemaal doordraait, met de wijzers vande klok mee, opent zich het a

محتوى موجز على الصفحة لا 9

NLWasser enthartenKleine storingen zelf verhelpenStoringenControlelampje brandt niet▪Mogelijke oorzaken- Rechter draaiknop staat nog op „uit" (afb. 0/5)- Stekker zit niet in stopcontact- Zekering in de woning is doorgeslagen.Apparaat start niet- Linker draaiknop staat niet in startpositie (af b. 0/2).- Deur van de machine niet goed gesloten.Programma blij ft bijvoorspoelen steken- Kraan is niet open.- De zeef in de toevoerslang is verstopt.Water blijftin de machine staan- Afvoerslang is gekn

محتوى موجز على الصفحة لا 10

GBSafety and cautionary notesPlease read the installation andoperating instructions carefully beforeusing your dishwasher for the firsttime. These instructions containimportant notes regarding installation,use and maintenance of yourappliance.Please keep these instructions in asafe place and, if you sell theappliance, hand them to the newowner.The manufacturer cannot acceptliability if these instruction are notadhered to.1. Remove all packing materialscarefully.2. If your appliance is damaged, d

محتوى موجز على الصفحة لا 11

GBInstallationAppliance must be levelled (side to side andfront to back - spirit level) by using theadjustable feet.Please read the installationdirections.UK, Installation instructionsIgnore drainage and water connectionon assembly instructions and use theinstructions given below.For building in, it is recommended thatthe services to the dishwasher areinstalled in the cupboard next to themachine. This gives easy access shouldthe machine ever need to be removed.In any event, it is strongly recomm

محتوى موجز على الصفحة لا 12

GBFilling the rinse-aid containerA rinse-aid is necessary so thatno water-spots remain on dishwareafter washing.Use only rinse-aid intended forhousehold dishwashers.Turn lid of the rinse-aid reservoir(Fig. 0/24) to open.Pour in rinse aid until the level indicator(Figure 0/25) has turned from clear tocompletely dark. The clear/dark surfaceindicates the level of rinse-aid in the dispenser.Remember to screw lid tightly on afterwards.With each washing, the correct amountof rinse-aid will be dispense

محتوى موجز على الصفحة لا 13

GBFilling with detergentDetergent must be put into thedetergent compartment (Fig. 0) beforethe start of every programme, except ifpre-rinse only is selected.The detergent compartment can beopened by pressing the button(Fig. 0/27). This compartment remainsopen after the washing cycle.Use only special detergent suitable forhousehold dishwashers.Saving energy and waterYou can save electricity and water ifVue d'ensemble des programmes - Choix du programmePour la vaisselle quotidienne normalement sal

محتوى موجز على الصفحة لا 14

Switching on and offSpecial functionsTurning on the machineProgram sequenceindicator- Check that the spray arm(Fig. 0/15 and 0/19)can rotate freely.Remove any obstacles.- Close the door.- Turn water tap fully on.- Set the right dial (main switchFig. 0/5) to the program desired.Pilot lamp (Fig. „s/7) will light up.- Turn left dial (Program starterFig. 0/1) only as far as thestart position (Fig: 0/2).The program will begin.If the left dial (program starter Fig. 0/1)is turned 360 degrees clockwis

محتوى موجز على الصفحة لا 15

Reiniger einfiillenVor jedem Spurprogramm, aufer beimVorspiilen, mussen Sie Reiniger in denBehalter (Bild 0) einfiillen.Sie kánnen den Deckel durch Dreckender Taste (Bild 0/27) am Beh5lterNach einem Spingang ist derSfne.Behalter immer geoffnet.Nur pulverfi rmigen oder flessigen Reiniger fur Haushaltsgeschirrspeler verwenden.Dosierungsempfehlungen sind auf derReinigerpackung angegeben.Programma-overzicht - Programma kiezenStrom and Wasser sparenSie kánnen Strom und Wasser sparen,wenn Sie- das G

محتوى موجز على الصفحة لا 16

(GB)Adoucissement de l'eauSelf-helpProblemPossible CausePilot lampdoesn't turn off- Right dial (Fig. 0/5) is still set on OFF.- Plug is not securely in socket.- A fuse is blown in the house.Pour bien laver, le lave-vaisselle abesoin d'eau douce. Pour ce faire ilposséde un adoucisseur incorporé.S'il est bien réglé, it transforme ('eaudure en eau douce.Appliance doesn'tbegin sequence- Left dial not in starting position (Fig. 0/2).- Door not securely closed.Réglage de l'adoucisseurMachine stay

محتوى موجز على الصفحة لا 17

Conseils de sécurité et consignesAvant Ia mise en service de l'appareil,veuillez lire attentivement lesinformations dans Ia noticed'utilisation et dans l'instruction demontage. IIs contiennent desindications importantes concernant('installation, ('utilisation et ('entretiende l'appareil.Veuillez conserver soigneusement lanotice d'utilisation ainsi quel'instruction de montage.Le fabricant n'assume pas deresponsabilité si les indicationsfigurant ci-après ne sont pasrespectées:1. Déballer soi

محتوى موجز على الصفحة لا 18

GBRaccordement de l'appareilL'appareil doit bien reposer au sol et êtreobligatoirement mis a niveau a ('aide de sespieds réglables.Se référer au gabarit d'installation.Familiarisation avec l'appareilAvant la lecture, feuilleter lesderniéres pages avecles illustrations.Tableau de commandeEau résiduelleFigure 0Raccorder le tuyau d'évacuationsur le manchon d'évacuationdu siphon de la conduited'évacuation d'eau.1.2.3.4.5.Pour cela utiliser les pièces jointes.Eau propreRaccordement selon la

محتوى موجز على الصفحة لا 19

Remplissage du liquide de rincageLe liquide de rincage est nécessaire,afin qu'iI ne reste plus detaches d'eau sur la vaisselle après lelavage.N'utiliser que du liquide de rincagespécial pour lave-vaisselle domestique.Ouvrir Ie couvercle du réservoirde produit de rincage (Figure 0/24).Remplir le produit de rincage jusqu'A ce quel'indicateur de remplissage de couleur claire(figure 0/25) devienne complétement sombre.Vous pouvez reconnaitre le niveau deremplissage Ala couleur claire/sombre de l

محتوى موجز على الصفحة لا 20

Remplissage du detergentEconomie d'électricité et d'eauAvant chaque programme de lavage,sauf pour le prélavage,remplir le distributeurde détergent (figure 0).Vous pouvez economiser de l'électricitéet de l'eau, si vous:Program summary - Program selectionFor a full load of mixed dishes the 65°C programme should be used.Temperature duringwashing cycle- ne faites pas de prélavagesous I'eau courante.Programme- ne mettez le lave-vaisselleen marche que s'il est complètementrempli de vaisselle.

اترك التعليق