Bestron DF402B Deep Fryer دليل المستخدم

Bestron DF402B Deep Fryer دليل المستخدم لجهاز

Bestron DF402B Deep Fryer دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

DF402BHandleiding family friteuseDeutschBedienungsanleitung Family FritteuseFrançaisMode d'emploi de family friteuseEnglishInstruction manual family fryerItalianoIstruzioni per l'uso del friggitrice famigliaEspañolManual del usuario del freidora familiav 081013-07Nederlands

محتوى موجز على الصفحة لا 2

Gebruikershandleiding• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen diedoor een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aanervaring en kennis het apparaat niet veilig kunnen gebruiken, tenzij zeinstructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door eenpersoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid

محتوى موجز على الصفحة لا 3

GebruikershandleidingVeiligheidsvoorschriften - GebruikNederlands• Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.• Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.• Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hittebestendigeondergrond, op een plaats waar het niet kan vallen.• Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht, werkblad of een tafelhangen.• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat, het snoer of destekker aanraakt.• Pak het apparaat niet op wanneer het in

محتوى موجز على الصفحة لا 4

GebruikershandleidingWerking - Algemeen8.9.3.7.NederlandsDe friteuse is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik.5.12.4.10.11.1.2.2.6.1. 2. 3. 4. 5. 6. BehuizingHittebestendige handgrepenDekselKijkvensterReukfilterFrituurmandje7. Gecombineerde aan/uit- en temperatuurknop8. Aan-/uit indicatielampje9. Temperatuurindicatielampje10. Binnenpan11. Verwarmingselement12. Snoer met stekkerWerking - Eerste gebruik1. Verwijder de verpakking.2. Reinig het apparaat gron

محتوى موجز على الصفحة لا 5

Gebruikershandleidingwerking - OververhittingsbeveiligingNederlandsU kunt de friteuse alleen gebruiken als hij met olie of vet gevuld is. Schakelhet apparaat niet in als de pan leeg is of als er te weinig olie of vet in de panzit. De friteuse is voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Deze schakeltin als de temperatuur te hoog oploopt bijvoorbeeld bij te weinig olie of vet. Umoet de friteuse dan resetten.1. Schakel de friteuse uit door de aan/uit- en temperatuurknop geheel naarlinks te dra

محتوى موجز على الصفحة لا 6

• Plaats niet te veel etenswaren in de frituurmand, houdt de bovenrand als max. aan.• Filter de olie of het vet regelmatig om kruimels en voedseldeeltjes te verwijderen.• Wees uiterst voorzichtig bij het vullen en legen van de friteuse en bij het openen en sluiten van dedeksel. De binnenzijde van de deksel en de pan zijn erg heet en de hete damp, vet- of oliespetterskunnen brandwonden veroorzaken.EtenswarenTemperatuurAanbevolen tijdVerse frites190°C8 - 10 minutenDiepvries fritesaanwijzi

محتوى موجز على الصفحة لا 7

GebruikershandleidingNederlands4. Haal de deksel eraf en neem frituurmand uit de friteuse.5. Neem de binnenpan uit de friteuse en giet de olie of het vet in een bak. Frituurvet en bakolie kunt uhet beste bij uw gemeente inleveren. Het kan hergebruikt worden voor andere doeleinden.6. Verwijder de resterende olie met behulp van absorberend keukenpapier.7. Reinig de binnenkant van de pan en het frituurmandje grondig met heet water, afwasmiddel en eenniet schurende spons. Droog ze vervolgens grond

محتوى موجز على الصفحة لا 8

Gebruikershandleiding • Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.• Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijkafval, maarbij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op hetsymbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.• De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, deverwerking van de materialen of ander vo

محتوى موجز على الصفحة لا 9

GebruikershandleidingCE-conformiteitsverklaringNederlandsDit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid:• EMC-richtlijn • Laagspanningsrichtlijn 2004/108/EC2006/95/ECR. NeymanQuality control10

محتوى موجز على الصفحة لا 10

Gebrauchsanweisung• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diesesorgfältig auf.• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.• Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgangmit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen odergeistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohneAufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortlichePerson benutzen.• K

محتوى موجز على الصفحة لا 11

Gebrauchsanweisung• Sorgen Sie dafür, dass das Gehäuse, das Kabel und der Stecker nicht mitWasser in Berührung kommen.Sicherheitsbestimmungen - VerwendungDeutsch• Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.• Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räumen.• Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen und hitzebeständigerUntergrund, wo es nicht herunterfallen kann.• Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand der Spüle, der Arbeitsplatteoder eines Tisches hängen.• Berühren S

محتوى موجز على الصفحة لا 12

GebrauchsanweisungFunktion - AllgemeinDer Fritteuse ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen, nicht für die professionelle Verwendung.8.9.3.7.5.12.4.10.Deutsch11.1.2.2.6.1. 2. 3. 4. 5. 6. GehäuseGriffe DeckelSichtfensterFettfilterFrittierkorb7. Kombinierter Ein-/Aus- und Temperaturknopf8. Ein/Aus-Kontrollleuchte9. Temperatur-Kontrollleuchte10. Behälter 11. Heizelement12. Kabel mit Steckerfunktion - Erste Verwendung1. Entfernen Sie die Verpackung.2. Reinigen Sie das Gerät gründlich, um even

محتوى موجز على الصفحة لا 13

Gebrauchsanweisungfunktion - ÜberhitzungsschutzDeutschSie können die Fritteuse nur verwenden, wenn diese mit Öl oder Fettgefüllt ist. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Topf leer ist oderwenn sich zu wenig Öl oder Fett im Topf befindet. Die Fritteuse ist miteinem Überhitzungsschutz ausgerüstet. Dieser schaltet sich ein, wenn dieTemperatur steigtbeispielsweise wenn Sie zu wenig Öl oder Fett benutzen. Sie müssen dieFritteuse dann resetten.1. Schalten Sie die Fritteuse aus, indem

محتوى موجز على الصفحة لا 14

Gebrauchsanweisung • Sorgen Sie dafür, dass die Produkte richtig trocken sind bevor Sie diese frittieren. FeuchteProdukte können das heiße Öl oder Fett stark zum Aufspritzen bringen.• Frittieren Sie keine Ofen-Pommes frites.• Frittieren Sie keine Kartoffeln, die schon zu lange liegen oder bereits keimen.• Legen Sie nicht zu viele Lebensmittel in den Frittierkorb, maximal bis zum oberen Rand.• Filtern Sie das Öl oder Fett regelmäßig, um Krümel und Lebensmittelreste zu entfernen

محتوى موجز على الصفحة لا 15

Gebrauchsanweisung5. Nehmen Sie den Innentopf aus der Fritteuse und gießen Sie das Öl oder Fett in einen Behälter.Frittierfett und Bratöl geben Sie am besten bei Ihrer Stadtverwaltung ab. Dies kann für andere Zweckewiederverwendet werden.6. Entfernen Sie das restliche Öl mithilfe von absorbierendem Küchenpapier.7. Reinigen Sie die Innenseite der Pfanne und den Frittierkorb gründlich mit Wasser, Spülmittel undeinem weichen Schwamm. Trocknen Sie alles gründlich ab.8. Reinigen Sie das

محتوى موجز على الصفحة لا 16

GebrauchsanweisungUmwelt • Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.• Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushaltsabfall ab,sondern bei einem Sammelpunkt für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer Geräte.Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung.• Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei derWiederve

محتوى موجز على الصفحة لا 17

GebrauchsanweisungCE-KonformitätserklärungDieses Produkt entspricht auf dem Gebiet der Sicherheit den Bestimmungen der folgenden europäischenRichtlinien:• EMC-Richtlinie • Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EC2006/95/EC.DeutschR. NeymanQualitätskontrolle18

محتوى موجز على الصفحة لا 18

Mode d’emploiConsignes de sécurité - Généralités• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans lemode d’emploi.• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avecdes capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquantd’expérience ou de connaissance; à moins qu’elles n’aient eu desinstructions et ne soient encadrées par des personnes

محتوى موجز على الصفحة لا 19

Mode d’emploiConsignes de sécurité - UtilisationFrançais• N’utilisez jamais l’appareil à l’extérieur.• N’utilisez jamais l’appareil dans une pièce humide.• Installez l’appareil sur une surface plane et stable, ne craignant pas lachaleur, et à un endroit où il ne risque pas de tomber.• Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord du plan de travail ou dela table.• Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l’appareil, lecordon ou la fiche.

اترك التعليق