ATAG WU1550PMX Cooker Hood دليل المستخدم

ATAG WU1550PMX Cooker Hood دليل المستخدم لجهاز

ATAG WU1550PMX Cooker Hood دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

gebruiksaanwijzing afzuigkapmode d’emploi hotte cheminéeBedienungsanleitung DunstabzugshaubeAdressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt uop de garantiekaart.instructions for use cooker hoodYou will find the addresses and phone numbers of the service organisationon the guarantee card.Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se trouventsur la carte de garantie.Adressen und Telefonnummern der Kundendienstorganisation finden Sieauf der Garantiekarte.WU11

محتوى موجز على الصفحة لا 2

NL Handleiding NL 3 - NL 18FR Notice dútilisation FR 3 - FR 18DE Anleitung DE 3 - DE 18GB Manual Gebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisésBenutzte Piktogramme - Pictograms usedBelangrijk om te weten - Important à savoirWissenswertes - Important informationTip - Conseil - Tipp - TipGB 3 - GB 18

محتوى موجز على الصفحة لا 3

INHOUDUw schouwkapBeschrijving 4Inleiding 4VeiligheidWaar u op moet letten 5GebruikBediening 7OnderhoudReinigen 9Vetfilters verwijderen 10Verlichting 11InstallatieAlgemeen 12Elektrische aansluiting 13Afvoer 14Inbouwmaten 14Montage 16BijlageVerpakking en toestel afvoeren 18NL 3

محتوى موجز على الصفحة لا 4

UW SCHOUWKAPBeschrijvingHoofdschakelaar Afstandsbediening2131. 2. 3. 4. 4HoofdschakelaarDisplayVerlichtingTimertoetsInleidingAls u deze gebruiksaanwijzing doorleest, bent u snel op de hoogte vanalle mogelijk­heden die dit toestel u biedt. U vindt informatie voor uwveiligheid en over het onderhoud van het toestel.Bewaar de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift.Een eventueel volgende gebruiker van dit toestel kan daar zijnvoordeel mee doen.NL 4

محتوى موجز على الصفحة لا 5

VEILIGHEIDWaar u op moet letten!Laat het toestel aansluiten door een erkend installateur (ziehoofdstuk “Installatie”). Sluit het apparaat niet aan op hetelektriciteitsnet voordat de installatie volledig is voltooid.• Sluit het toestel aan conform de plaatselijk geldendeinstallatievoorschriften.• In verband met eventuele scherpe randen adviseren wij u tijdens demontage van de afzuigkap werkhandschoenen te gebruiken.• Het apparaat is gefabriceerd volgens de meest recenteveiligheidssta

محتوى موجز على الصفحة لا 6

VEILIGHEIDWaar u op moet letten!• H aal eerst de stekker uit het stopcontact als u de lampen wiltvervangen! Gebruik uitsluitend dezelfde lampen met aangegevenwattage. Gebruik de afzuigkap alleen met gemonteerde lampjes omhet risico van een elektrische schok te verminderen.• De bereikbare onderdelen kunnen bijzonder warm worden als dezetegelijkertijd met kookapparaten gebruikt worden.• De vetfilters kunnen heet worden tijdens gebruik. Wacht, na hetkoken, minimaal 30 minuten met schoonmake

محتوى موجز على الصفحة لا 7

GEBRUIKBedieningHoofdschakelaar Afstandsbediening2134Hoofdschakelaar / displayMet de hoofdschakelaar (1) kunt u de ventilator en/of de verlichtinguitschakelen zonder de afstandsbediening.Op het display (2) verschijnt de ingestelde ventilatorstand. Tijdens hetnadraaien knippert de ingestelde stand (zie “automatisch nadraaien”).Verlichting in- en uitschakelenDruk op de toets voor de verlichting (3).De verlichting gaat aan.Druk nogmaals op toets (3) om de verlichting weer uit te schakelen.Verli

محتوى موجز على الصفحة لا 8

GEBRUIKHoofdschakelaar Afstandsbediening2134Ventilator inschakelenDruk op + toets.De afzuigkap schakelt in op stand (1). Het display (2) op de afzuigkapgeeft de stand weer.Afzuigcapaciteit regelenDruk op + of - toets om een hogere of lagere stand te kiezen.De maximale stand die u kunt kiezen is 4.Ventilator uitschakelenDruk op - toets totdat de stand 0 op het display verschijnt.Het display schakelt automatisch uit na 1 minuut.Automatisch nadraaien (timer)Kies de gewenste ventilatorstand en druk

محتوى موجز على الصفحة لا 9

ONDERHOUDReinigenAttentie! Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de afzuigkap vanhet elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door dehoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. De kap moetregelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminstemet dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden).Gebruik geen producten die schuurmiddelen bevatten.Gebruik geen alcohol!Attentie! Als u deze aanwijzingen met betrekking tot het reinigen vanhet apparaat en het rein

محتوى موجز على الصفحة لا 10

ONDERHOUDVetfilters211NL 10Vetfilters verwijderen• U moet het randafzuigingspaneel openen voordat u de vetfilterskunt verwijderen.• Haak uw vingers achter het paneel en zet uw duimen af tegen derand van de afzuigkap.• Klap het randafzuigingspaneel naar beneden.• Maak de borgkabeltjes los door de bajonetsluiting een halve slag tedraaien en laat het paneel helemaal zakken.• Pak het vetfilter aan de handgreep vast en druk de vergrendeling in(1). Kantel de voorzijde van het filter omlaag (

محتوى موجز على الصفحة لا 11

ONDERHOUDVerlichtingLampen vervangenVervanging van defecte LED verlichting dient door eenprofessioneel installateur te gebeuren.NL 11

محتوى موجز على الصفحة لا 12

INSTALLATIEAlgemeenDe aansluiting van dit apparaat op het lichtnet moet worden uitgevoerddoor een erkend installateur, die de juiste veiligheidsvoorschriften kenten toepast. Het apparaat voldoet aan de Europese voorschriften.Belangrijk om te weten:• De afstand tussen het laagste punt van de afzuigkap en eengaskookplaat moet minimaal 65 cm bedragen. Bij een elektrische,keramische of inductiekookplaat moet deze afstand minimaal50 cm zijn.• A ls de afzuigkap wordt aangesloten op een bestaand

محتوى موجز على الصفحة لا 13

INSTALLATIEAansluitingElektrische aansluitingDit is een (isolatie) klasse I toestel. Het snoer moet op een geaardstopcontact aangesloten worden!Controleer of de op het typeplaatje vermelde spanning overeen komtmet de spanning van de huisinstallatie.De aansluiting op het elektriciteitsnet moet als volgt uitgevoerd worden:BRUIN = faseBLAUW = nulGEEL/GROEN = aardeDeze afzuigkap is voorzien van een aansluitstekker. Installeerde afzuigkap zodanig dat de stekker bereikbaar is. Plaats dewandcontactdoo

محتوى موجز على الصفحة لا 14

INSTALLATIEAfvoerDe afzuigkap WU11..PMM heeft 3 afvoermogelijkheden: boven, linksof rechts. Standaard wordt de afvoer naar boven gebruikt, u kunt demotor omdraaien om een afvoer naar links of rechts te gebruiken.• Draai de 4 bevestigingsschroeven van de motor los en verwijder demotor.• Draai de 4 schroeven van de afdekplaat (links of rechts) los.• Plaats de afdekplaat over de bovenuitgang en bevestig hem met de4 schroeven.• Plaats de motor gekanteld in de zijuitgang en bevestig hem met

محتوى موجز على الصفحة لا 15

INSTALLATIEGatenpatroon WU11..PMM11201100935217,54808013013015018020032046048060130237,5Gatenpatroon WU11..PMX11201100935200320460480440Gatenpatroon WU15..PMX1520150011563003009001282382382318070039872080231128NL 15

محتوى موجز على الصفحة لا 16

INSTALLATIEMontageplafond/schouwbalkenlaagmax. 36 mmmax. 36 mmafzuigkapmax. 40 mmmax. 40 mmophangrandschuifUitsparing voorbereiden• Bepaal de plaats van de uitsparing in het plafond of in de schouwten opzichte van de kookplaat.• De afzuigkap is voorzien van een tijdelijk ophangsysteem metschuiven om de montage te vergemakkelijken. Om dit syteemte kunnen gebruiken dient de uitsparing voorzien te zijn van eenophangrand voor tijdelijk ophangen (hoogte maximaal 40 mm, ziefiguur).Let op: de rand

محتوى موجز على الصفحة لا 17

INSTALLATIEMontageAfzuigkap inbouwen• Verwijder het randafzuigingspaneel:- Klap het randafzuigingspaneel naar beneden.- Maak de borgkabeltjes los door de bajonetsluiting een halve slagte draaien.- Maak de connectoren van de elektriciteitskabel los.Til het randafzuigingspaneel uit de afzuigkap.• Steek de stekker van de afzuigkap in het stopcontact.• Verbind de 7-polige connector met de 7-polige connector van deexterne motor (WU11..PMX/WU15..PMX).• Positioneer de afzuigkap in de uitsparing

محتوى موجز على الصفحة لا 18

BIJLAGEAfvoerenVerpakking en toestel afvoerenBij de vervaardiging van dit toestel is gebruik gemaakt van duurzamematerialen. Dit toestel moet aan het eind van zijn levenscyclus opverantwoorde wijze worden afgevoerd. De overheid kan uhieromtrent informatie verschaffen.De verpakking van het toestel is recyclebaar. Gebruikt kunnen zijn:• karton;• polyethyleenfolie (PE);• CFK-vrij polystyreen (PS-hardschuim).Deze materialen op verantwoorde wijze en conform deoverheidsbepalingen afvoeren.Om op

محتوى موجز على الصفحة لا 19

SOMMAIREVotre hotte cheminéeDescription 4Introduction 4SécuritéRecommandations 5UtilisationCommandes 7EntretienNettoyage 9Filtres à graisse 10Changement d’ampoules 11InstallationGénéralités 12Raccordement électrique 13Évacuation 14Dimensions d’encastrement 14Montage 16AnnexeMise au rebut 18FR 3

محتوى موجز على الصفحة لا 20

VOTRE HOTTE CHEMINÉEDescriptionInterrupteur principal Télécommande2131. 2. 3. 4. Interrupteur principalAffichageL’éclairageInterrupteur minuterieIntroductionCe mode d'emploi offre une vue d'ensemble rapide de toutes lesfonctions de l'appareil. Il contient des informations relatives auxconsignes de sécurité et à l'entretien de l'appareil.Conservez ce mode d'emploi et le guide d'installation.Ils peuvent être utiles aux futurs utilisateurs de l'appareil.FR 44

اترك التعليق