Atika HA 710 61 Hedgecutter دليل المستخدم

Atika HA 710 61 Hedgecutter دليل المستخدم لجهاز

Atika HA 710 61 Hedgecutter دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

HeckenschereOriginalbetriebsanleitung – Sicherheitshinweise – ErsatzteileHedge trimmerOriginal instructions – Safety instructions – Spare partsTaille-haieNotice originale – Consignes de sécurité – Pièces de rechangeНожица за рязане на храстиОригинално ръководство за експлоатация – Указания за безопасност – Резервни частиSeite 7Page 14Page 21Стр 28Nůžky na živý plotOriginální ná

محتوى موجز على الصفحة لا 2

Sie dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen, bevor Sie diese Betriebsanleitung gelesen, alle angegebenenHinweise beachtet und das Gerät wie beschrieben montiert haben.Anleitung für künftige Verwendungen aufbewahren.Do not operate machine before having read the operating instructions, understood all the notes andassembly the machine as described here.Keep the instructions in a safe place for future use.Vous ne devez pas mettre la machine en route avant d’avoir lu attentivement ce mode d

محتوى موجز على الصفحة لا 3

3

محتوى موجز على الصفحة لا 4

4

محتوى موجز على الصفحة لا 5

5

محتوى موجز على الصفحة لا 6

6

محتوى موجز على الصفحة لا 7

InhaltLieferumfangBetriebszeitenSymbole Gerät / BetriebsanleitungBestimmungsgemäße VerwendungRestrisikenVibrationen (Hand-Arm-Schwingungen)SicherheitshinweiseGerätebeschreibung / ErsatzteileZusammenbauInbetriebnahmeEinstellungen an der HeckenschereArbeitshinweiseWartung und PflegeLagerungGarantieMögliche StörungenTechnische DatenKonformitätserklärungSymbole Gerät77788891111111111121212131397Lieferumfang• Heckenschere• Handschutz• Messerschutz• Originalbetriebsanleitung• Garant

محتوى موجز على الصفحة لا 8

Bestimmungsgemäße Verwendungƒ Die Heckenschere ist nur für die Private Nutzung im Hausund Hobbygarten bestimmt.ƒ Als Heckenschere für den privaten Haus- und Hobbygartenwerden solche Geräte angesehen, die nicht in öffentlichenAnlagen, Parks, Sportstätten sowie in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden.ƒ Das Gerät darf nicht zum Schneiden von Rasen, Rasenkanten oder zum Zerkleinern für das Kompostieren genutztwerden. Es besteht Gefahr von Verletzungen!ƒ Zur bestimmungsgemäß

محتوى موجز على الصفحة لا 9

SicherheitshinweiseAllgemeine Sicherheitshinweise für ElektrowerkzeugeLesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise undAnweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oderschwere Verletzungen verursachen.Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungenfür die Zukunft auf.Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge(mit Netzkabel) und auf akkubetrieb

محتوى موجز على الصفحة لا 10

das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertrautsind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. KontrollierenSie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren undnicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigtsind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele U

محتوى موجز على الصفحة لا 11

EinschaltenGerätebeschreibung / ErsatzteillistePos.1234567891011BezeichnungMesserMesserschutz (HA 500/51)Messerschutz (HA 620/55)Messerschutz (HA 710/61)Handschutz (HA 500/51)Handschutz (HA 620/55, HA 710/61)SicherheitsaufkleberVorderer Haltegriff mit Schalttaster(HA 710/61)LüftungsschlitzeHinterer Haltegriff mit Ein- und AusschalterKabel mit NetzsteckerAbdeckschieneStoßfängerSchalter für WinkelverstellungBestell.-Nr.364196164197364198364193364194364190Vor Inbetriebnahme schrauben Sie den H

محتوى موجز على الصفحة لا 12

Arbeiten mit der HeckenschereDie Heckenschere mit beiden Händen auf sicherenAbstand vom Körper halten.ÂÂÂÂÂÂÂDas Verlängerungskabel muss während desSchneidens hinter der Heckenschere bleiben, damit es nichtvon den Messern erfasst werden kann.Die Heckenschere kann durch ihre doppelseitigenMesser vorwärts und rückwärts oder durch Pendelbewegungen von einer zur anderen Seite geführt werden.Schneiden Sie zuerst die Seiten der Hecken underst dann die Oberkante.Die Hecke von unten nach

محتوى موجز على الصفحة لا 13

Mögliche StörungenStörungHeckenschere läuft nicht.Mögliche Ursache• Kein Strom• Stromausfall• Verlängerungskabel defekt• Sicherung defekt• Motor oder Schalter defektHeckenschere schneidet mit Unter- • Kabel defektbrechungen• Interner Fehler• Ein-/Ausschalter defektMotor läuft, Messer bleiben stehen• Interner Fehler•••Motor brummt, Messer bleiben ste- •henMesser werden heißMesser sind stumpfMesser sind defektFehlende Schmierung → ReibungMesser blockierenBeseiti

محتوى موجز على الصفحة لا 14

ContentsExtent of deliveryOperating timesSymbols machineSymbols used in the operating instructionsNormal intended useResidual risksVibrationsSafety NotesDevice description / Spare partsAssemblyCommissioningAdjustments on the hedge trimmerWorking instructionsMaintenance and careStorageGuaranteePossible faultsTechnical dataDeclaration of conformitySymbols machine14141414151515151717171818181919192097Extent of delivery• Hedge trimmer• Knife protection• Hand guard••Original instructionsWar

محتوى موجز على الصفحة لا 15

Normal intended useƒ The hedge shears is only intended for the private use in thehouse and hobby garden.ƒ As hedge shears for the private house and hobby garden areconsidered such devices that are not applied in publicfacilities, parks, and sports facilities as well as in theagriculture and silviculture.ƒ The device shall not be used for cutting grass, grass bordersor in order to chop for composting. Risk of injuries existing!ƒ The intended usage also includes compliance with theoperating, s

محتوى موجز على الصفحة لا 16

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres,such as in the presence of flammable liquids, gases ordust. Power tools create sparks which may ignite the dust orfumes.c) Keep children and bystanders away while operating apower tool. Distractions can cause you to lose control.2. Electrical safetya) Power tool plugs must match the outlet. Never modifythe plug in any way. Do not use any adapter plugs withearthed (grounded) power tools. Unmodified plugs andmatching outlets will reduce risk o

محتوى موجز على الصفحة لا 17

• This device is not intended to be used by persons (includingchildren) with restricted physical, sensory or mental abilitiesor a lack of experience and/or know-how unless they aresupervised by a person responsible for their safety or theyhave been instructed by such a person on the use of thedevice.Supervise children to make sure they do not play with thedevice.Description / Spare partsPos.1/23Safe working• Do not modify the device or parts of the device respectively.• The operator is res

محتوى موجز على الصفحة لا 18

Do not use any device where the switch can not beswitched on and off. Damaged switches must be repairedor replaced immediately by the customer service.The hedge shears has a two-hand protective shut-down whichprevents an unintended switching on.ÂPush the circuit closer/breaker on the rear handhold (7)and operate at the same time with the other hand the switchbutton on the front handhold (5).Switching offFor switching off the device release the circuit closer/breaker orthe switch button.Adjustme

محتوى موجز على الصفحة لا 19

StorageCleaningLClean the machine and its accessories thoroughly aftereach application so that the faultless function is kept. Clean the case with a soft brush or a dry cloth.Water, solvents and polishing agents shall not beapplied. Clean the cutting device on a regular basis using a brush ora cloth.L Never clean the knives with waterΠRisk of corrosion!L Oil the cutting tools regularly. Never use any grease Use environmentally friendly oil. Keep handles dry and free of oils and grease.R

محتوى موجز على الصفحة لا 20

Technical DataTyp / ModellYear of constructionMotor output P1Mains voltage / Mains frequencyNo-load speed n0Length of knivesCutting lengthCutting distanceHand-arm vibration according to EN 60745Sound power level Lwa(according to regulation 2000/14/EC)measured sound power levelguaranteed sound power levelSound pressure level LPA(according to regulation 2000/14/EG)Weight ca.Protection class20HA 500/51500 W1750 min –1510 mm460 mm16 mmavhw = <3.428 m/s²;K = 1,5 m/s²97,3 dB (A)99 dB (A)K= 3.0 dB7

اترك التعليق