Audio Pro Addon T10 Speaker دليل المستخدم

Audio Pro Addon T10 Speaker دليل المستخدم لجهاز

Audio Pro Addon T10 Speaker دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

ADDON T10Owners manualBruksanvisningManuel d’utilisationBedienungsanleitungGuida utenteKäyttöopasManual del propietario

محتوى موجز على الصفحة لا 2

Welcome to Audio Pro andAddon T10 wireless speakerThank you for choosing swedish Audio Pro. We have delivered innovative audioproducts since 1978, with strong focus on good music experiences in your home.Addon T10 is more than just a wireless speaker. It’s combined audio andacoustical knowledge into one versatile speaker.Enjoy your music with Addon T10!www.audiopro.com|www.audiopro.sewww.facebook.com/audiopro© Audio Pro AB SverigeAudio Pro® , Audio Pro logotypen, ‘a’ symbolen, och ace-ba

محتوى موجز على الصفحة لا 3

ENGLISHSPECIFICATIONSBOX CONTENTSType: Powered stereo speaker with bass reflex1 x Addon T10 SpeakerAmplifier: Digital Class D amplifier, 2 x 20W + 1 x 40W1 x Remote controlTweeter: 2 x ¾” textile dome tweeter1 x ManualWoofer: 1 x 5 1/4” base1 x Power cableFrequency range: 45- 22.000HzSystem REQUIREMENTSCrossover frequency: 2500HzDimensions HxWxD: 166 x 320 x 180 mmInputs: Bluetooth standard V4.0 + EDR with apt-X codec and2 x Line in (3.5 mm + RCA)In order to be able to utilise apt-X, the tr

محتوى موجز على الصفحة لا 4

ENJOY YOUR Addon T10BLUETOOTH 4.0 WITH APT-X – wirelessMUSIC playerWith Bluetooth® technology you can enjoy wirelessstreaming of music from your smartphone, tablet or computer. Bluetooth gives you the freedom to move aroundyour home with all your music directly in your hand. Theadvantage with apt-X technology is that the sound qualityvia Bluetooth is significantly better than A2DP Bluetooth.ADD AN Powered SUBWOOFER FOREXTRA BASSThe versatility of Addon T10 is further evidenced by thesubwoofer

محتوى موجز على الصفحة لا 5

PAIR YOUR DEVICE WITH ADDON T101. Activate Bluetooth in your device (smartphone, tablet or computer).2. Ensure that the audio source is Bluetooth and that the LED is showing blue.Press the PAIR button on the remote control.3. The LED on Addon T10 starts to flash rapidly. Select “ADDON T10” in thelist of Bluetooth devices that have been located. The LED now shows a solidblue light. Done!Open a music service and enjoy wireless music playing.Please see below regarding individual devices’ Blue

محتوى موجز على الصفحة لا 6

CONNECT MULTIPLE AUDIO SOURCESAudio via 3.5 mm or RCA inputConnect other audio sources that have audio output(e.g. a headphone jack) by cable to Addon T10. Forexample: MP3 player, Airport Express, CD player,mobile telephone, iPhone/iPad/iPod dock, TV, recordplayer.Combine Addon T10 WITH Audio Pro Wireless – HIGH QUALITYHi-fi AUDIO WITH WIRELESS TRANSMITTER AND RECEIVERThe USB dongles create a wireless network for high quality sound transmission.With Audio Pro wireless transmitter and receiver

محتوى موجز على الصفحة لا 7

MORE ABOUT USING Bluetooth1. BLUETOOTH ACTIVATIONSelect Bluetooth as the input source by pressing “SRC” (Source) on the remote control until the LED on Addon T10 turnsblue. Bluetooth is now activated, with a flashing blue light if no device is connected, and a solid blue light if a deviceis connected. Addon T10 will now automatically search for paired devices for 3 minutes, and the LED will rapidlyflash blue during the search. Addon T10 will locate devices within range that have previously b

محتوى موجز على الصفحة لا 8

SVENSKAspecifikationerI KArtongenTyp: Aktiv stereo högtalare med basreflex1 x Addon T10 högtalareFörstärkare: Digital Klass D förstärkare, 2 x 20W + 1 x 40W1 x FjärrkontrollDiskant: 2 x ¾” textil dome diskant1 x ManualWoofer: 1 x 5 1/4” bas1 x StrömkabelFrekvensområde: 45- 22.000HzSystemkravDelningsfrekvens: 2500HzFör att kunna utnyttja apt-X måste sändare(t.ex. mobiltelefon eller surfplatta) ha apt-X.Annars tillförs inte någon ljudförbättring.Dimensioner HxBxD: 166 x 320 x

محتوى موجز على الصفحة لا 9

NJut av din Addon T10BUETOOTH 4.0 med APT-X - SPELA MUSIKTRÅDLÖSTMed modern Bluetooth®-teknik kan du streama musiktrådlöst från din smartphone, surfplatta eller dator. MedBluetooth får du frihet att röra dig i ditt hem med alldin musik direkt i handen. Fördelen med apt-X är attljudkvaliteten via Bluetooth blir avsevärt bättre än A2DPBluetooth.Addera en aktiv subwoofer för extra basFör att ytterligare bevisa mångsidigheten av Addon T10,finns en subwooferutgång för att ansluta ak

محتوى موجز على الصفحة لا 10

Para din enhet med addon T101. Aktivera Bluetooth i din enhet (smartphone, surfplatta eller dator).2. Se till att ljudkälla är Bluetooth, LED lyser blått.Tryck på PAIR-knappen på fjärrkontrollen.3. LED på Addon T10 börjar blinka blått snabbt.Välj “ADDON T10” i listan över Bluetooth enheter som hittas.LED lyser nu fast blått sken. Klart!Öppna en musiktjänst och spela din musik trådlöst.För enskilda enheters Bluetooth användande, se nedan.Du behöver bara para din smartphone/

محتوى موجز على الصفحة لا 11

Anslut fler ljudkällorLjud via 3.5mm eller RCA ingångAnslut andra ljudkällor som har ljudutgång (somt ex hörlursuttag) med kabel till Addon T10.Till exempel: MP3-spelare, Airport Express, CDspelare, mobiltelefon, iPhone/iPad/iPod docka, TV,skivspelare.Kombinera Addon T10 med Audio Pro Wireless– Hifiljud i hög kvalité med trådlösa sändare och mottagareUSB-donglarna skapar ett trådlöst nätverk för ljudöverföring av hifi-kvalité.Med Audio Pro trådlösa sändare och mottagare kan

محتوى موجز على الصفحة لا 12

Mer Om Bluetooth användning1. BLUETOOTH aktiveringVälj Bluetooth som ingångskälla genom att trycka på “SRC” (Source) på fjärrkontrollen tills LED lampan på AddonT10 lyser blått. Bluetooth är nu aktiverat, blinkar om ingen enhet är ansluten, fast blått om enhet är ansluten. AddonT10 kommer automatisk söka efter parade enheter i 3 minuter, LED blinkar snabbt blått under sökning. Addon T10hittar enheter inom räckvidden som varit ansluta tidigare och ansluter dem automatiskt. Om

محتوى موجز على الصفحة لا 13

FRANÇAISCARACTÉRISTIQUESCONTENU DE LA BOÎTEType : enceinte stéréo amplifiée avec bass-reflex1 x haut-parleur Addon T10Amplificateur : amplificateur numérique de Classe D, 2 x 20 W + 1 x 40 W1 x télécommandeTweeter : tweeter à dôme en tissu de 2 x ¾”1 x manuelWoofer : base de 1 x 5 1/4”1 x câble d’alimentationPlage de fréquences : 45 - 22 000 HzConfigurationrecommandéeFréquence de coupure : 2 500 HzDimensions H x L x P : 166 x 320 x 180 mmEntrées : Bluetooth

محتوى موجز على الصفحة لا 14

PROFITEZ DE VOTRE Addon T10BLUETOOTH 4.0 AVEC APT-X – lecteur deMUSIQUE sans filAvec la technologie Bluetooth®, vous pouvez bénéficier d’un streaming de musique sans fil depuis votresmartphone, tablette ou ordinateur. Le Bluetooth vousoffre la liberté de vous déplacer dans votre foyer tout engardant la musique dans votre main. L’avantage, avecla technologie apt-X, c’est que la qualité sonore obtenuepar Bluetooth est considérablement meilleure qu’avec leBluetooth A2DP.CONNECTER p

محتوى موجز على الصفحة لا 15

APPAIREZ VOTRE APPAREIL AVEC L’ADDON T101. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (smartphone, tablette ouordinateur).2. Assurez-vous que la source audio est compatible Bluetooth et que le voyant est bleu. Appuyez sur le bouton APPAIRER de la télécommande.3. Le voyant de l’Addon T10 commencera à clignoter rapidement. Sélectionnez « ADDON T10 » dans la liste d’appareils Bluetooth ayant été détectés.Le voyant affichera alors une couleur bleue fixe. Et voilà !Ouvrez un

محتوى موجز على الصفحة لا 16

CONNECTER PLUSIEURS SOURCES AUDIOAudio via une entrée RCA ou 3,5 mmConnectez d’autres sources audio possédant une sortie audio (ex. : une prise d’écouteurs) à l’Addon T10avec un câble. Par ex. : lecteur MP3, Airport Express,lecteur CD, téléphone portable, station pour iPhone/iPad/iPod, téléviseur, tourne-disque.Combinez l’Addon T10 AVEC Audio Pro Wireless – UN SON Hi-fi DE HAUTEQUALITÉ AVEC UN ÉMETTEUR ET UN RÉCEPTEUR SANS FILLes clés USB créent un réseau sans fil pou

محتوى موجز على الصفحة لا 17

PLUS D’INFORMATIONS SUR L’UTILISATION DU Bluetooth1. ACTIVATION DU BLUETOOTHSélectionnez Bluetooth comme source d’entrée en pressant le bouton « SRC » (Source) de la télécommande jusqu’à ceque le voyant de l’Addon T10 devienne bleu. Le Bluetooth est désormais activé, avec une lumière bleue clignotantesi aucun appareil n’est connecté, et une lumière bleue fixe si un appareil est connecté. L’Addon T10 recherchera automatiquement les appareils appairés pendant 3 minut

محتوى موجز على الصفحة لا 18

DEUTSCHVERPACKUNGSINHALTTECHNISCHE DATENTyp: Stereolautsprecherbox mit Stromversorgung und Bassreflexbox 1 x Addon T10 LautsprecherboxVerstärker: Digitalverstärker Klasse D mit 2 x 20W + 1 x 40W1 x FernbedienungHochtonlautsprecher: 2 x ¾-Zoll-Lautsprecher mit Textilhochtonkegel 1 x Bedienungsanleitung1 x NetzanschlusskabelTieftonlautsprecher: 1 x 5 1/4-Zoll-FußlautsprecherÜbertragungsbereich: 45-22.000 HzSYSTEMANFORDERUNGENÜbergangsfrequenz: 2.500 HzAbmessungen H x B x T: 166 x 320 x 180 m

محتوى موجز على الصفحة لا 19

VIEL SPASS MIT IHRER Addon T10BLUETOOTH 4.0 MIT APT-X – funkgesteuerte MUSIKWIEDERGABEDank der Bluetooth®-Technologie können Sie nun Musik von IhremSmartphone, Tablet-Computer oder Computer über Funk im Streamabspielen und genießen. Bluetooth gibt Ihnen die Freiheit, sich imganzen Haus frei bewegen zu können und doch dabei die auf IhremMobilgerät gespeicherte Musik direkt über Lautsprecher wiedergebenzu können. Der Vorzug der apt-X-Technologie besteht darin, dass siedie Klangqualität

محتوى موجز على الصفحة لا 20

VERBINDUNGSAUFBAU ZWISCHEN IHREM GERÄT UND DERADDON T101. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät (Smartphone, Tablet oder Computer).2. Vergewissern Sie sich, dass sich die Audioquelle im Bluetooth-Modus befindet und die LED inBlau leuchtet. Drücken Sie die Taste VERBINDUNG AUFBAUEN auf Ihrer Fernbedienung.3. Die LED an der Addon T10 beginnt, rasch zu blinken. Wählen Sie nun „ADDON T10“ aus derListe der gefundenen Bluetooth-Geräte aus. Die LED leuchtet daraufhin durchgängig blau. Das

اترك التعليق